Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR. 94

24-05-17 15:14

DIN 24.05.2017 privind activitatea de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Reghin – Ocolul Silvic Răstolița, în anul 2017

Consiliul Local al Municipiului Reghin, jud. Mureș;
Văzând Adresa Ocolului Silvic Răstolița nr. 455/e/25.04.2017, înregistrată la Registratura Primăriei Municipiului Reghin sub nr. 35.454/27.04.2017, Raportul de specialitate nr. 37.684/16.05.2017 prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind activitatea de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Reghin – Ocolul Silvic Răstolița, în anul 2017, Actul de punere în valoare nr. 6262 al Ocolului Silvic Răstolița, precum și avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Reghin;
Analizând prevederile Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 617/2016;
În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2), lit. c și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 617/2016:


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. Se aprobă valorificarea prin licitație publică organizată de către Direcția Silvică Mureș a unui volum de 64 mc masă lemnoasă în unitatea de producție nr. 2 Bistra, aparținând de Ocolul Silvic Răstolița.


Art.2.  Se aprobă prețul de 120 lei/mc ca preț de pornire la licitație pentru masa lemnoasă pe picior provenită din unitatea de producție nr. 2 Bistra, aparținând de Ocolul Silvic Răstolița.


Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Reghin prin aparatul de specialitate, Ocolul Silvic Lunca Răstolița.


Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituția Prefectului - Județul Mureș, Primarul Municipiului Reghin, Ocolul Silvic Răstolița, afișare.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   
CONSILIER  
TUDOR VERONKA    

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
RĂDOI MIRELA MINODORA