Romāna Maghiara Engleza Francezć
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRĀREA NR. 93

24-05-17 15:13

DIN 24.05.2017 privind concesionarea terenului īn suprafaţă de 10,64 mp, situat īn Reghin, b-dul Unirii, adiacent bl.42, sc.2, ap.17, parter, īn vederea construirii unui balcon

Consiliul Local al municipiului Reghin, judeţul Mureş;
Analizānd solicitarea d-lui BALĮZS FRANCISC CSABA și soția BALĮZS IBOLYA de concesionare  a terenului  īn suprafaţă de 10,64 mp, īn vederea construirii unui balcon, situat īn municipiul Reghin, b-dul Unirii, bl.42, sc.2, ap.17, parter, Raportul de Specialitate nr. 36895 din 10.05.2017 īntocmit de Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat, precum și avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Reghin;
Īn conformitate cu prevederile art. 15 lit. e) şi art. 17 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, și a prevederilor HCL Reghin nr. 171/2010 privind aprobarea Regulamentului tehnic privind realizarea balcoanelor aflate la parterul blocurilor de locuințe din cartierele municipiului Reghin.
Īn temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. c) şi art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică local㠖 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. Se aprobă concesionarea directă către Balįzs Francisc Csaba și soția Balįzs Ibolya, a terenului īn suprafaţă de 10,64 mp adiacent construcției situată īn Reghin, b-dul. Unirii, bl.42, sc.2, ap.17, parter, identificat īn CF nr. 50623 Reghin, nr. top. 157, īn vederea construirii unui balcon, conform planului de situație Anexa 1 la prezenta hotărāre.


Art.2. Concesionarea terenului menționat la art. 1 din prezenta hotărāre se va realiza īn condițiile stabilite īn contractul de concesiune - Anexa 2 la prezenta hotărāre.         


Art.3. (1) Se aprobă redevenţa anuală īn sumă de 40,64 lei, conform  Raportului de Evaluare īntocmit de către expert atestat ANEVAR ing. Pilcă Gabriel Ioan, Anexa 3 la prezenta hotărāre.
     (2) Redevenţa se va indexa anual cu indicele de creştere a ratei inflaţiei.


Art.4. Anexele 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărāre.


Art.5. Cu aducerea la īndeplinire a prevederilor prezentei hotărāri răspunde Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat, Serviciul Impozite și Taxe, Compartimentul Juridic din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.6. Prezenta hotărāre se comunică la: Instituţia Prefectului - Judeţul Mureş, Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat, Serviciul Impozite și Taxe, Compartimentul Juridic, d-lui Balįzs Francisc Csaba și soția Balįzs Ibolya, afişare.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   
CONSILIER  
TUDOR VERONKA    


CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
RĂDOI MIRELA MINODORA