Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR. 91

24-05-17 15:11

DIN 24.05.2017 privind aprobarea licitaţiei publice cu strigare în vederea închirierii unui loc din Ansamblul de lemn cu 7 compartimente situat în Municipiul Reghin, P-ța Petru Maior, având ca scop comerțul cu flori

Consiliul Local al Municipiului Reghin;
Analizând Raportul de specialitate nr. 37057/11.05.2017 al Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat, precum şi avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Reghin;
Având în vedere prevederile art. 123 alin. (1) şi alin. (2) din Legea 215/2001 – republicată şi HCL nr. 119/2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. c), alin. (5) lit. a), precum şi ale art. 45 alin. (1) şi art. 123 alin. (1) și (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE


Art.1.(1) Se aprobă organizarea și desfășurarea licitației publice cu strigare în vederea închirierii unui loc din Ansamblul de lemn cu 7 compartimente, situat în Municipiul Reghin, Piața Petru Maior, având ca scop comerțul cu flori.
     (2)  Suprafața de teren este identificată în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.


Art.2. Se aprobă Caietul de sarcini pentru licitaţia publică cu strigare în vederea închirierii unui loc din ansamblul de lemn cu 7 compartimente, situat în Municipiul Reghin, Piața Petru Maior, având ca scop comerțul cu flori, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.


Art.3.   Se aprobă prețul de pornire al licitației în cuantum de 8 lei/mp/lună, conform prevederilor HCL Reghin nr. 119/15.12.2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017.

Art.4.  Închirierea se va realiza în condițiile prevăzute în Contractul de închiriere, anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.


Art.5. Anexele 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat, Compartimentului Achiziţii Publice, Management de Proiect, Serviciul Impozite și Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.7. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş, Primarului Municipiului Reghin, Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat, Compartimentului Achiziţii Publice, Management de Proiect, Serviciul Impozite și Taxe şi Serviciul Poliția Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin, afişare.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   
CONSILIER  
TUDOR VERONKA    


CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
RĂDOI MIRELA MINODORA