Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR. 90

24-05-17 15:10

DIN 24.05.2017 privind aprobarea Listei de repartizare a locuinței pentru tineri, destinată închirierii

Consiliul Local al municipiului Reghin, județul Mureș;
Văzând Raportul de specialitate nr.37380/16.05.2017  al Biroului Administrație Publică, Relații cu publicul, Procesul –verbal nr.37506/16.05,2017 încheiat în data de 15.05.2017 al Comisiei Sociale pentru analizarea cererilor privind repartizarea de locuințe pentru tineri, destinate închirierii precum și avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
Având în vedere:
-prevederile art.72 din Legea nr.114/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare;
-prevederile art.8, alin.1,3 și 4 din Legea nr.152/1998, republicată cu modificările și completărilor ulterioare, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;
-prevederile HG nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, modificată prin HG nr.165/2008;
-prevederile Codului Civil;
-prevederile HCL nr.53/17.03.2016 Reghin – privind aprobarea Listei de priorități în soluţionarea cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii;
În temeiul art.36   alin.2, lit.d, alin.5,  lit.a și  alin. 6, lit.a. pct.5 şi 17 coroborat cu art.45  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, actualizată şi republicată:


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. Se  aprobă   Lista de repartizare a locuinţei  pentru tineri, destinată închirierii, situată în mun. Reghin, cart. Libertății,  bl. 23 ap.4, conform anexei,  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2.- Închirierea se realizează în condițiile stipulate în Contractul de închiriere  cadru, aprobat prin  HCL Reghin nr.61/2017.


Art.3.- La data încheierii contractului de închiriere, beneficiarul  are obligația să reconfirme îndeplinirea  tuturor criteriilor de acces.


Art.4-.(1) Contestațiile cu privire la aprobarea Listei de repartizare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii se vor adresa Primarului Municipiului Reghin, în termen de 7 zile de la afișarea listei aprobate conf. Art. 1.
     (2) Contestațiile se vor soluționa în termen de 15 zile de la înregistrare, de către Comisia stabilită prin Dispoziția Primarului.


Art.5-Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Administrație Publică, Relații cu publicul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin, Comisia Socială pentru analizarea cererilor privind repartizarea de locuințe pentru tineri, destinate închirierii constituită în baza Dispoziției Primarului nr. 2473/13.12.2013.


Art.6. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului Județului Mureş, Primarului municipiului Reghin, Biroul Administrație Publică, Relații cu publicul , Serviciul Impozite și Taxe, Serviciul Buget Contabilitate, Compartimentul Juridic, Comisia Socială pentru analizarea cererilor privind repartizarea de locuințe pentru tineri, destinate închirierii constituită în baza Dispoziției Primarului nr. 2473/13.12.2013,Afişare.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   
CONSILIER  
TUDOR VERONKA    

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
RĂDOI MIRELA MINODORA

Anexă la HCL Nr. 90/24.05.2017