Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR. 88

24-05-17 15:08

DIN 24.05.2017 privind aprobarea prelungirii, prin act adițional, pe o perioadă de 2 (doi) ani a duratei Contractului de închiriere nr. 282/06.01.2016 pentru spațiul situat în municipiul Reghin, str. Cardinal Alexandru Todea, nr. 20A, ap. nr. 13, jud. Mureș

Consiliul Local al Municipiului Reghin, jud.Mureş;
Având în vedere adresa d-nei dr. Chifor Camelia Victoria înregistrată la instituția noastră sub nr. 37111/11.05.2017;
Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic nr. 37420/15.05.2017, precum şi avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Reghin;
În conformitate cu HCL Reghin nr. 264/21.12.2015 privind închirierea a 2 (două) spații cu destinația de cabinete medicale situate în municipiul Reghin, str. Cardinal Alexandru Todea, nr. 20A, jud. Mureș și HCL Reghin nr. 91/23.05.2016 privind aprobarea prelungirii, prin act adițional, pe o perioadă de 1 (un) an a duratei Contractului de închiriere nr. 282/06.01.2016 pentru spațiul situat în municipiul Reghin, str. Cardinal Alexandru Todea, nr. 20A, ap. nr. 13, jud. Mureș;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică - actualizată;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2), lit. c) și alin. (5) lit. a) coroborat cu art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. Se aprobă prelungirea, prin Act adițional, pe o perioadă de 2 (doi) ani, a duratei Contractului de închiriere nr. 282/06.01.2016 încheiat între Municipiul Reghin și Dr. Chifor Camelia Victoria – medic titular al cabinetului CMI Dr. Chifor Camelia Victoria, pentru spațiul cu destinația de cabinet medical situat în municipiul Reghin, str. Cardinal Alexandru Todea, nr. 20A, ap. nr. 13, jud. Mureș, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 


Art.2. Toate celelalte prevederi ale contractului rămân și pe mai departe neschimbate și se aplică în mod corespunzător.


Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Reghin, Compartimentul Juridic și Serviciul Impozite și Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului Judeţul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Compartimentul Juridic, Serviciul Impozite și Taxe, Dr. Chifor Camelia Victoria, publicare pe site-ul Primăriei.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   
CONSILIER  
TUDOR VERONKA    

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
RĂDOI MIRELA MINODORA

Anexă la HCL Reghin nr.88/24.05.2017