Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.188

26-10-17 11:28

Din 26.10.2017 privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a unui spațiu din imobilul construcție situat în Reghin, str. Spitalului, nr. 11, jud. Mureș către Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Mureș

Consiliul Local al Municipiului Reghin, jud.Mureş;
Având în vedere adresa Autorității Naționale Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor - Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Mureș nr.  14598/17.10.2017 înregistrată la instituția noastră sub nr. 55010/18.10.2017;
Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic nr. 55184/19.10.2017, precum și avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;
În conformitate cu prevederile art. 874 C.civ., art. 2146 și urm. din N.C.civ., precum și ale art. 119 și 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală – republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. c) și d), alin. (5) lit. a) și alin. (6) lit. a) pct. 3  coroborat cu art. 45 coroborat cu art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală - republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. (1) Se aprobă atribuirea în folosință gratuită către Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Mureș, pe o perioadă de 3 ani, a unui spațiu compus din 4 birouri situat în imobilul din municipiul Reghin, str. Spitalului, nr. 11, jud. Mureș, identificat în CF nr. 55798, nr. cad. 55798-C3 Corp de clădire cu parter și etaj, aparținând domeniului public al Municipiului Reghin, în vederea desfășurării activității de control sanitar veterinar în cadrul CSVSA Reghin, urmând ca holurile și grupul sanitar din imobilul sus menționat să fie folosite conform destinației acestora de spații comune.  
     (2) Datele de identificare a spațiului precizat la alin. (1) sunt cuprinse în Anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. Atribuirea spațiului precizat la art. 1 se va realiza în condițiile Contractului de atribuire în folosință gratuită prevăzut la Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Reghin - d-na Precup Maria cu semnarea actului prevăzut la art. 2 din prezenta hotărâre.


Art.4.  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Reghin, Compartimentul Administrarea domeniului public și privat și Compartimentul Juridic din cadrul Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.5. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituția Prefectului - Județul Mureș, Primarul Municipiului Reghin, DSVSA Mureș, Compartimentul Administrarea domeniului public și privat și Compartimentul Juridic din aparatul de specialitate al Primarului, afișare.


PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,
CENGHER IONUȚ-OVIDIU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA

Anexa la HCL Reghin nr.188/26.10.2017