Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.192

26-10-17 11:32

Din 26.10.2017 privind aprobarea realizării demersurilor legale de închiriere a imobilelor situate în municipiul Reghin, str. Școlii, nr. 3, str. Călărașilor, nr. 5 și str. Republicii, nr. 16, jud. Mureș, în care funcționează Școala Gimnazială ”Augustin Maior” Reghin și Grădinița cu Program Normal nr. 1 Reghin

Consiliul Local al Municipiului Reghin, jud.Mureş;
Având în vedere:
Adresele Parohiei Evanghelice CA Reghin prin preot paroh Zey Johann înregistrate laPrimăria Reghin noastră sub nr. 34873/24.04.2017, nr.52650/29.09.2017 și 55073/18.10.2017 respectiv răspunsul instituției noastre;
Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic nr. 55012/18.10.2017, precum şi avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Reghin;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (4) lit. a) și alin. (6) lit. a) pct. 1 coroborat cu art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. (1) Se aprobă realizarea demersurilor legale de închiriere a imobilelor situate în municipiul Reghin, str. Școlii, nr. 3, str. Călărașilor, nr. 5 și str. Republicii, nr. 16, jud. Mureș, în care funcționează Școala Gimnazială ”Augustin Maior” Reghin și Grădinița cu Program Normal nr. 1 Reghin, pe o perioadă de 10 ani începând cu data de 01.11.2017, cu posibilitatea prelungirii acestuia prin act adițional pentru o perioadă de 10 ani.
     (2) Închirierea se va realiza în condițiile contractului de închiriere cadru – Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
     (3) Datele de identificare ale imobilelor indicate la alin. (1) sunt cuprinse în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. Se aprobă alocarea din bugetul local al Municipiului Reghin a sumei reprezentând valoarea chiriei imobilului în condițiile art. 1, în cuantum de 15.000 lei/lună.


Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Reghin – d-na Precup Maria, cu semnarea actului prevăzut la art.1.


Art.4. Începând cu data de 01.11.2017 Contractul de închiriere, încheiat între Parohia Evanghelica CA Reghin și Municipiul Reghin din data de 07.12.2009, încetează să mai producă efecte.


Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Juridic, Serviciul Buget Contabilitate și Compartimentul Audit Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.6. Prezenta hotărâre va fi comunicată către: Instituţia Prefectului Judeţul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Compartimentul Juridic, Compartimentul Audit Intern, Serviciul Buget Contabilitate,  Parohia Evanghelică CA Reghin și va fi publicat pe site-ul Primăriei.


PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,
CENGHER IONUȚ-OVIDIU


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA

Download: Anexe