Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.193

26-10-17 11:33

Din 26.10.2017 privind aprobarea modificării art. 1 din HCL Reghin nr. 133/31.07.2014 privind aprobarea cuantumului chiriei pentru spațiile din imobilele situate în Reghin, str. Pandurilor, nr. 119-120 în care își desfășoară activitatea Școala Gimnazială ”Augustin Maior” Reghin

Consiliul Local al Municipiului Reghin, jud.Mureş;
Având în vedere adresa SC ”Gev Imob” SRL Reghin, SC ”Gliga Instrumente Muzicale” SA Reghin și SC ”Gliga Companies” SA Reghin nr. 23/22.08.2017 înregistrată la instituția noastră sub nr. 49036/23.08.2017;
Analizând Raportul de specialitate comun al Compartimentului Juridic și al Serviciului Buget Contabilitate nr.55109/18.10.2017, precum şi avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Reghin;
Văzând HCL Reghin nr. 133/31.07.2014 privind aprobarea cuantumului chiriei pentru spațiile din imobilele situate în Reghin, str. Pandurilor, nr. 119-120 în care își desfășoară activitatea Școala Gimnazială ”Augustin Maior” Reghin;
În conformitate cu prevederile art. 20 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale; 
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 1 coroborat cu art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:


Art.I. Se aprobă modificarea art. 1 din HCL Reghin nr. 133/31.07.2014 privind aprobarea cuantumului chiriei pentru spațiile din imobilele situate în Reghin, str. Pandurilor, nr. 119-120 în care își desfășoară activitatea Școala Gimnazială ”Augustin Maior” Reghin care va avea următorul cuprins:
"Art.1. Se aprobă chiria în cuantum de 1,66 lei/mp/lună, respectiv 9.767 lei/lună pentru suprafața de 5884 mp - construcții și teren - situate în imobilele din municipiul Reghin, str. Pandurilor, nr. 118-120.”


Art.II. Se aprobă alocare din bugetul local al Municipiului Reghin a sumei prevăzută la art. 1 din prezenta. 


Art.III. Contractele de închiriere nr. 16028/13.08.2014, 16030/13.08.2014 și nr. 16032/13.08.2014 se modifică în mod corespunzător conform prevederilor art. 1 din prezenta, prin încheierea de acte adiționale prevăzute în Anexele 1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.IV. Toate celelalte prevederi ale HCL Reghin nr. 133/31.07.2014 rămân și pe mai departe neschimbate și se aplică în mod corespunzător.


Art.V. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Reghin, Compartimentul Juridic și Serviciul Buget Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.VI. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului Judeţul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Compartimentul Juridic, Serviciul Buget Contabilitate, SC  ”Gev Imob” SRL Reghin, SC ”Gliga Instrumente Muzicale” SA Reghin, SC ”Gliga Companies” SA Reghin, afișare, publicare pe site-ul Primăriei.


PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,
CENGHER IONUȚ-OVIDIU


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA 
   

Download: Anexe