Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.196

26-10-17 11:36

Din 26.10.2017 privind aprobarea desfăşurării în perioada 01.12.2017 – 07.01.2018 în Municipiul Reghin a „TÂRGULUI DE IARNĂ” în zona centrală Piaţa Petru Maior

Consiliul Local al Municipiului Reghin, judeţul Mureş:
Analizând Raportul de specialitate nr. 54666/16.10.2017 al Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin, prin care se propune organizarea în Municipiul Reghin în perioada 01.12.2017 - 07.01.2018 a „TÂRGULUI DE IARNĂ”, precum și avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Reghin;
În temeiul dispozițiilor art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (4) lit. d, si al art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata,


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. Se aprobă desfăşurarea în perioada 01.12.2017 – 07.01.2018 a „TÂRGULUI DE IARNĂ” în condiţiile prezentei hotărâri.


Art.2. (1) Evenimentul va avea loc în zona centrală a Municipiul Reghin, respectiv Parcul Central, P-ţa Petru Maior - de la Şcoala Gimnazială „Alexandru Ceuşianu” până la imobilul cu numărul 20.
     (2) Circulaţia în zona indicată la alin. (1) se va închide începând  cu data de 30.11.2017 şi până la data de 07.01.2018.
     (3) Serviciul Poliția Locală va asigura paza şi securitatea obiectivului prin mijloace specifice.


Art.3. Se aprobă ocuparea terenului aparţinând domeniului public al Municipiului Reghin, situat în zona menţionată la art. 2 alin. (1), agenților economici care solicită desfășurarea de activități comerciale la acest eveniment, conform contractului cadru prevăzut în anexa nr.1 la prezenta hotărâre.


Art.4. (1) Se aprobă închirierea prin licitație publică deschisă a 6 căsuțe din lemn, în suprafață de 9 mp fiecare, proprietatea Municipiului Reghin, care vor fi amplasate în Parcul Central al Municipiului Reghin.
     (2) Se aprobă Caietul de sarcini privind închirierea prin licitație publică deschisă a 6 căsuțe de lemn proprietatea Municipiului Reghin, și contractul cadru de închiriere, potrivit anexelor nr. 2 și 3 la prezenta hotărâre.
     (3) Se aprobă prețul de pornire al licitației în cuantum de 342 lei, conform HCL Reghin nr. 186/2013 privind tarifele de bază la chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuințe și terenurile aferente acestora, aparținând domeniului public și privat al Municipiului Reghin.


Art.5. Anexele 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.6. Agenţilor economici, care solicită desfășurarea de activități comerciale la eveniment le este permisă comercializarea de produse alimentare şi produse nealimentare specifice sărbătorilor de iarnă, cu respectarea prevederilor legale în materie.


Art.7. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde  Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat şi Serviciul Impozite şi Taxe din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.8. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului – Județul Mureş, Primarul Municipiului Reghin,  Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat, Compartimentul Achiziții Publice, Management de Proiecte Serviciului Impozite şi Taxe, Serviciul Polița Locală, Poliţia Municipiului Reghin, Jandarmeria Municipiului Reghin, afişare.


PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,
CENGHER IONUȚ-OVIDIU


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA

Download: Anexe