Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.195

26-10-17 11:35

Din 26.10.2017 privind aprobarea ocupării unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al Municipiului Reghin situate în zona centrală a Municipiului Reghin, în vederea desfășurării activităților de comercializare a articolelor pirotehnice în perioada 28 - 31 decembrie 2017

Consiliul Local al Municipiului Reghin, jud. Mureş;
Având în vedere Raportul de specialitate al Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat  nr. 54941 / 17.10.2017, precum și avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Reghin;
În temeiul art. 36 alin. (5) și art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


Art.1. Se aprobă ocuparea unor suprafețe de teren  aparținând domeniului public al Municipiului Reghin, identificate conform  Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea desfășurării activităților de comercializare a articolelor pirotehnice din categoria I, în perioada 28-31 decembrie 2017.


Art.2. Agenții economici pot beneficia de un singur lot în vederea desfășurării activității descrise la art.1, conform contractului cadru prevăzut în anexa nr.2 la prezenta hotărâre.


Art.3. Taxele percepute pentru ocuparea și  utilizarea temporară a suprafețelor de teren indicate la  art.1, sunt  în cuantum de 20 lei/mp/zi, conform prevederilor HCL Reghin nr. 119/15.12.2017 privind impozitele și taxele locale.


Art.4. Comercializarea articolelor pirotehnice clasa I se va efectua numai cu respectarea prevederilor legale în materie.


Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat și Serviciul Poliție Locală  din cadrul  Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin. 


Art.6. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituția Prefectului - Județul Mureș, Primarul Municipiului Reghin, Compartimentul  Administrarea Domeniului Public și Privat, Serviciul Poliție Locală din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin, afișare.


PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,
CENGHER IONUȚ-OVIDIU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA

Download: Anexe