Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.194

26-10-17 11:34

Din 26.10.2017 privind modificarea HCL Reghin nr. 29/10.02.2015 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al Clubului Sportiv Municipal Avântul Reghin

Consiliul Local al Municipiului Reghin, jud.Mureş;
Având în vedere adresa d-lui consilier local Kelemen Szabolcs - membru în Consiliul de Administrație al Clubului Sportiv Municipal Avântul Reghin înregistrată la instituția noastră sub nr.  53869/10.10.2017;
Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic nr. 55348/20.10.2017, precum și avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;
În conformitate cu prevederile:
- HCL Reghin - nr. 27/31.07.2008 privind aprobarea înființării Clubului Sportiv Municipal „AVÂNTUL” Reghin, prin preluarea și transformarea actualei structuri sportive, respectiv Asociația sportivă Fotbal Club AVÂNTUL Reghin, precum și unele măsuri adiacente privind alocarea de la bugetul local a sumelor necesare asigurării continuității activității sportive organizată pe structura Asociația sportivă Fotbal Club AVÂNTUL Reghin;
- HCL Reghin nr. 29/10.02.2015 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al Clubului Sportiv Municipal Avântul Reghin;
- HCL Reghin nr.11/29.01.2015 privind aprobarea regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal ”AVÂNTUL” Reghin
- HCL Reghin nr.11/02.02.2016 privind eliberarea din funcție a unor membrii ai Consiliului de Administrație al Clubului Sportiv Municipal Avântul Reghin  și modificarea art.2 si 3 din HCL Reghin nr.29/10.02.2015;
- HCL Reghin nr. 160/30.08.2017 privind modificarea HCL Reghin nr. 29/10.02.2015 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al Clubului Sportiv Municipal Avântul Reghin;
În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 6 coroborat cu art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală - republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:


Art. I.  Se ia act de demisia d-lui Kelemen Szabolcs - consilier local din funcția de membru în Consiliului de Administrație al Clubului Sportiv Municipal Avântul Reghin.


Art. II. Se modifică art. 2 și art.3 din HCL Reghin nr. 29/10.02.2015 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al Clubului Sportiv Municipal Avântul Reghin, după cum urmează:
”Art.2 Se aprobă numirea ca membru în Consiliul de Administrație al Clubului Sportiv Municipal Reghin Avântul Reghin al:
Dlui Gyorfi Ștefan   - Consilier Local


Art.3 Se aprobă componența Consiliului de Administrație, după cum urmează:
a)Președinte - Marian Ovidiu Mihai - consilier local
b)Membru - Horea Gheorghe - Consilier local
c)Membru -  Gyorfi Ștefan  - Consilier Local
d)Membru - Dna/Dl. ______  reprezentant al primarului numit prin Dispoziția acestuia
e)Membru - Ința Tudor Mihai - Directorul clubului”


Art. III. Cu data prezentei se revocă orice dispoziții contrare.


Art.IV. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Reghin - d-na Precup Maria și Președintele Consiliului de Administrație al Clubului Sportiv Municipal Avântul Reghin.


Art.V. Prezenta hotărâre va fi comunicată către: Instituția Prefectului - Județul Mureș, Primarul Municipiului Reghin, Clubul Sportiv Municipal Avântul Reghin, persoanele desemnate, Compartimentului Juridic, Compartimentului Audit, Serviciul Buget Contabilitate, afișare


PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,
CENGHER IONUȚ-OVIDIU


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA