Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.152

30-08-17 10:52

Din 30.08.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie „Amenajare pasarelă pietonală pe strada Băii în Municipiul Reghin, județul Mureș"- faza D.A.L.I.

Consiliul local al municipiului Reghin, judeţul Mureş;
Analizând:
•Raportul de specialitate al Compartimentului Achiziţii Publice, Management de Proiecte din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin, înregistrat sub nr.49.068/23.08.2017 prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie „Amenajare pasarelă pietonală pe strada Băii în Municipiul Reghin, județul Mureș"-faza D.A.L.I., precum și avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Reghin;
Potrivit dispoziţiilor HG nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale - cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispozițiilor art.36, alin.(2), lit.c) și alin. (4), lit. d), ale art.126 coroborat cu art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiţie „Amenajare pasarelă pietonală pe strada Băii în Municipiul Reghin, județul Mureș"-faza D.A.L.I. cuprinși în Documentația tehnică nr. 1/2017, elaborată de SC. PONTIS CONCEPT DESIGN SRL, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. Finanțarea obiectivului de investiție se va asigura integral din Bugetul local al Municipiului Reghin.

 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Reghin şi Compartimentul Achiziţii Publice, Management de Proiecte din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului Județul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Compartimentul Achiziţii Publice, Management de Proiecte, Afişare, site-ul Primăriei, celor interesaţi.         


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ            
CONSILIER,          
PĂDUREAN MIHAI

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA

Descarca:
Anexa 1  
Anexa 2