Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.153

30-08-17 10:53

Din 30.08.2017 privind stabilirea prețului de pornire la licitație pentru masa lemnoasă din fondul forestier al Municipiului Reghin ce urmează a fi valorificată de către Ocolul Silvic Răstolița

Consiliul Local al Municipiului Reghin, jud. Mureș;
Văzând Adresa Ocolului Silvic Răstolița nr. 815/e/03.08.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Reghin sub nr. 47.067/04.08.2017, Raportul de specialitate nr. 48.640/21.08.2017 al Compartimentului Juridic, precum și avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Reghin;
Analizând prevederile Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 617/2016;
În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2), lit. c) coroborat cu art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 617/2016,


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. Se aprobă prețul de 118.61 lei/mc ca preț de pornire la licitație pentru masa lemnoasă pe picior provenită din unitatea de producție nr. 2 Bistra, aparținând de Ocolul Silvic Răstolița.


Art.2.  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Reghin prin aparatul de specialitate, precum și Ocolul Silvic Răstolița.


Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituția Prefectului - Județul Mureș, Primarul Municipiului Reghin, Ocolul Silvic Răstolița, afișare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ            
CONSILIER,          
PĂDUREAN MIHAI


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA