Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.154

30-08-17 10:54

Din 30.08.2017 privind modificarea și completarea Regulamentului privind procedura de vânzare directă a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Reghin, aprobat prin HCL nr. 96/2013

Consiliul Local al Municipiului Reghin, jud. Mureş;
Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic nr. 48.497/18.08.2017, precum și avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Reghin;
În temeiul art. 36, alin. (2), lit. c) și alin. (5) lit. b) coroborat cu art. 45 și art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:


Art. I. Regulamentul privind procedura de vânzare directă a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Reghin, aprobat prin HCL nr. 96/2013, se modifică și completează după cum urmează:
1.Art. 3.6 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Certificat fiscal eliberat de Serviciul Taxe și Impozite din aparatul de specialitate a Primarului Municipiului Reghin, din care să rezulte plata la zi a obligațiilor la bugetul local”.
2.Art. 4.1 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Prin Dispoziția Primarului se numește componența comisiei de analiză a solicitărilor de vânzare a terenurilor. Comisia va fi alcătuită din 7 membri, după cum urmează: Secretarul Municipiului Reghin, în calitate de președinte al Comisiei, funcționari din Compartimentul Juridic, Biroul APL, Relații cu publicul, Serviciul Urbanism, ADPP, Biroul Cadastru, Registrul Agricol, Serviciul Taxe și Impozite.”
3.Art.  4.3 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Secretariatul Comisiei numite conform art. 4.1 va fi asigurat de către Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat din aparatul de specialitate al Primarului, care va asigura și evidența dosarelor.”
4.După art. 4.3 se introduce un alineat nou, 4.31, cu următorul conținut:
„Membrilor Comisiei de analiză a solicitărilor de vânzare a terenurilor precum și Secretariatului, nominalizați prin Dispoziție a Primarului li se acordă o indemnizație lunară în cuantum de 400 lei net în lunile în care se desfășoară activități specifice Comisiei, în baza unui raport întocmit de către secretariatul Comisiei, din încasările rezultate în urma vânzărilor.”
5.Art.  5.2 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Se delegă Primarul Municipiului Reghin sau, în lipsa acestuia, înlocuitorul de drept, să semneze, în numele și pe seama Municipiului Reghin, actele de vânzare a terenurilor în formă autentică, respectiv contractul de vânzare-cumpărare și documentația de dezmembrare acolo unde situația o impune, enumerarea fiind exemplificativă.”
6.Art.  5.3 se modifică și va avea următorul cuprins:
„În cazul în care cei îndreptățiți să achiziționeze terenuri direct în temeiul prezentului Regulament nu sunt de acord cu achiziționarea, se vor încheia contracte de închiriere a domeniul privat al Municipiului Reghin, în temeiul cărora aceștia vor achita chirie pentru terenul folosit, raportat la zona în care sunt amplasate.”


Art. II. Celelalte prevederi ale Regulamentului privind procedura de vânzare directă a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Reghin, aprobat prin HCL nr. 96/2013 rămân neschimbate și se aplică în mod corespunzător.


Art. III. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează: Primarul Municipiului Reghin, Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu și Compartimentul Juridic din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art. IV. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului Judeţul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu, Compartimentul Juridic, afișare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ            
CONSILIER,          
PĂDUREAN MIHAI


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA