Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.157

30-08-17 10:57

Din 30.08.2017 privind împuternicirea Primarului Municipiului Reghin, prin Compartimentul Juridic, să elibereze, la cerere, acordul Municipiului Reghin, în calitate de creditor ipotecar, pentru vânzarea apartamentelor din blocul situat în Reghin, Str. Unirii, nr. 57

Consiliul Local al Municipiului Reghin, jud. Mureș;
Văzând Raportul de specialitate nr. 49.148/24.08.2017 al Compartimentului Juridic, HCL Reghin nr. 111/2008 privind vânzarea spațiilor aferente investiției „Bloc de locuințe cu minim 120 apartamente”, prevederile art. 2343 și urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, precum și avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Reghin;
În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (5), lit. b coroborat cu art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. Se împuternicește Primarul Municipiului Reghin, prin Compartimentul Juridic, să elibereze, la cerere, acordul Municipiului Reghin, în calitate de creditor ipotecar, pentru vânzarea apartamentelor din blocul situat în Reghin, Str. Unirii, nr. 57.


Art.2.  Acordul menționat la art. 1 va cuprinde cel puțin următoarele: descrierea imobilului ce face obiect al vânzării, prețul de vânzare, condiția preluării de către cumpărător a tuturor drepturilor și obligațiilor ce decurg din contractul de vânzare cumpărare încheiat între Municipiul Reghin și cumpărătorul inițial, obligația instituirii/menținerii ipotecii de rang I în favoarea creditorului ipotecar Municipiului Reghin.


Art.3.  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Reghin prin Compartimentul Juridic din Aparatul de specialitate al Primarului.


Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituția Prefectului - Județul Mureș, Primarul Municipiului Reghin, Compartimentul Juridic din Aparatul de specialitate al Primarului, afișare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ            
CONSILIER,          
PĂDUREAN MIHAI


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA