Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.159

30-08-17 10:59

Din 30.08.2017 privind aprobarea desființării Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Municipiului Reghin

Consiliul Local al Municipiului Reghin, județul Mureș:
Analizând raportul de specialitate al Compartimentului Protecție Civilă/SU/PSI/SSM nr. 48914/23.08.2017, prin care se propune aprobarea desființării Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, avizul nr. 3/SVSU/MS din 06.06.2017 al Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Horea” al județului Mureș,  precum și avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;
În conformitate cu prevederile:
-  art. 32 alin. (5) și ale art. 52 din Legea 307 din 12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor - cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 96/2016 pentru aprobarea „Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă”;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 4, lit. e) coroborat cu art.45, alin.1 din Legea nr .215/2001 privind administrația publică locală – republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Art.1. Se aprobă desființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al municipiului Reghin.

 

Art.2. Cu data prezentei se revocă H.C.L. Reghin nr. 62/21.04.2016 privind aprobarea reorganizării Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, Organigramei și a Regulamentului de organizare și funcționare.


Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituția Prefectului-Județul Mureș, Primarul Municipiului Reghin, Compartimentul Protecție Civilă/SU/PSI/SSM, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Horea” Mureș, celor interesați, prin afișare la sediul Primăriei municipiului Reghin și pe site-ul oficial al instituției.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ            
CONSILIER,          
PĂDUREAN MIHAI


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA