Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.105

20-06-17 13:04

Din 20.06.2017 privind aprobarea Caietului de sarcini pentru organizarea Licitaţiei publice cu strigare în vederea închirierii domeniului public pentru Parcul de Distracţii organizat cu ocazia evenimentului dedicat Zilelor Municipiului Reghin-ediția 2017

Consiliul local al municipiului Reghin, judeţul Mureş;
Având în vedere:
•raportul de specialitate nr.41.449/16.06.2017 al Compartimentului Achiziții publice, Management de proiecte din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Reghin, aprobarea Caietului de sarcini pentru organizarea Licitaţiei publice cu strigare în vederea închirierii domeniului public pentru Parcul de Distracţii organizat cu ocazia evenimentului dedicat Zilelor Municipiului Reghin;
• precum și avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale consiliului local;
•prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietatea publică;
În temeiul dispozițiilor art. 36, alin. (2), lit. "c" coroborat cu alin (5) lit.a), precum şi ale art. 45 alin.(1) şi art. 123 alin (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, privind administrația publică locală-republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se aprobă organizarea licitației cu strigare în vederea ocupării domeniului public, precum și atribuirea locațiilor pentru Parcurile de distracții cu ocazia evenimentului dedicat „Zilelor Municipiului Reghin”.


Art. 2. Se aprobă Caietul de sarcini privind licitaţia publică cu strigare în vederea închirierii domeniului public și atribuirea locațiilor pentru Parcurile de distracţii organizat cu ocazia evenimentului dedicat ”Zilelor Municipiului Reghin”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 3. Se aprobă prețul de pornire al licitației astfel:
a.Lot.1 – sector 1 – 2.500 lei/zi;
- sector 2 – 2.500 lei/zi;
b.Lot.2 – sector 1 – 2.500 lei/zi;
- sector 2 – 2.500 lei/zi;
c.Lot. 3 - 1.500 lei/zi.


Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Achiziţii Publice, Management de Proiecte, Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat, Serviciul Impozite și Taxe, Serviciului Poliţia Locală din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.5. Prezenta se comunică: Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş, Primarului municipiului Reghin, Compartimentului Achiziţii Publice, Management de Proiecte, Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat, Serviciul Impozite și Taxe, Serviciului Poliţia Locală, celor interesaţi, mass- media, afişare.


PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,
NAGY ANDRÁS 

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA

Download: Anexe