Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.104

20-06-17 13:01

Din 20.06.2017 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă a unui spațiu cu destinația de laborator, situat în Reghin, P-ța Petru Maior, nr. 51

Consiliul Local al municipiului Reghin, jud. Mureş;
Analizând Raportul de Specialitate nr. 40261/08.06.2017 al Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat, precum și avizele Comisiilor de specialitate din cadrul  Consiliului Local Reghin;
În conformitate cu prevederile art. 14 si art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată;
În temeiul dispozițiilor art. 123 alin. (2), art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


Art.1. Se aprobă închirierea prin licitație publică deschisă a unui spaţiu cu destinația de laborator, situat în Reghin, P-ța Petru Maior, nr. 51, cu suprafața de 38 mp, înscris în CF nr. 55103, nr. cad. 55103-C1, aparținând domeniului public al Municipiului Reghin.    


Art.2. Se aprobă Caietul de sarcini privind închirierea prin licitație publică deschisă a unui spațiu cu destinația de laborator, situat în Reghin, P-ța Petru Maior, nr. 51, potrivit Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.


Art.3. Se aprobă modelul contractului de închiriere potrivit Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.


Art.4. Prețul de pornire al licitației este de 23 lei/mp/lună, stabilit conform Raportului de Evaluare, Anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.


Art.5. Se încuviințează executarea de către chiriaș – pe cheltuiala sa exclusivă -  a lucrărilor de amenajare a spațiului, cu respectarea dispozițiilor Legii nr.50/1991 privind executarea lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, urmând ca orice lucrări efectuate să urmeze regimul juridic al imobilului menționat la art. 1.


Art.6.  Anexele 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.7. Cu data prezentei se abrogă prevederile HCL nr. 92 / 24.05.2017.


Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspunde Compartimentul Achiziții Publice, Management de Proiecte, Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat și Serviciul Impozite și Taxe din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.9. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului - Judeţul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Compartimentul Achiziții Publice, Management de Proiecte, Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat, Serviciul Impozite și Taxe, afişare. 


PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,
NAGY ANDRÁS 

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA

Download: Anexe