Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.103

20-06-17 13:00

Din 20.06.2017 privind însușirea raportului de evaluare a stocului de marfă al debitoarei SC PRO REGUN SRL și aprobarea compensării dintre valoarea stocului de marfă și debitul înregistrat față de Municipiul Reghin de către SC PRO REGUN SRL

Consiliul Local al Municipiului Reghin, jud. Mureș;
Văzând Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic nr. 41.432/15.06.2017, Raportul de evaluare nr. 10/2016 al stocului de marfă al debitoarei SC PRO REGUN SRL, Convocatoarele la Adunarea Generală a Creditorilor înregistrate la Primăria Municipiului Reghin sub nr. 22.276/08.09.2016 și nr. 36.411/05.05.2017 transmise de către practicianul în insolvență Botoș Iacob Dorinel, precum și avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Reghin;
În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2), lit. c, ale. art. 36 alin. (4) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art. 1617 Cod civil:


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. Se însușește Raportul de evaluare nr. 10/2016 a stocului de marfă al debitoarei SC PRO REGUN SRL, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. Se aprobă preluarea bunurilor cuprinse în raportul de evaluare și compensația parțială între valoarea stocului de marfă în cuantum de 159.966 lei, conform Raportului de evaluare nr. 10/2016  și debitul înregistrat față de Municipiul Reghin de către SC PRO REGUN SRL.


Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Reghin prin aparatul de specialitate, Practician în insolvență Iacob Botoș Dorinel.


Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituția Prefectului - Județul Mureș, Primarul Municipiului Reghin, Practician în insolvență Iacob Botoș Dorinel, afișare.


PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,
NAGY ANDRÁS 


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA