Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.101

14-06-17 10:20

DIN 14.06.2017 privind aprobarea participării în parteneriat la depunerea proiectului de finanțare „Dezvoltare integrată în comunitatea marginalizată din Apalina-Reghin” în cadrul Programului „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome”, POCU 2014-2020

Consiliul Local al Municipiului Reghin,
Având în vedere Raportul de specialitate al Compartimentului Achiziții Publice, Management de proiecte înregistrat sub nr. 40.980 din 14.06.2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Reghin;
În conformitate cu prevederile art. 35 alin.1-6 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări”, Prioritatea de investiții 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii, Apel de proiecte nr. 1 – pentru regiuni mai puțin dezvoltate din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. 
În temeiul art. 36 alin. 6 lit (a) pct.2, pct.19 alin 7 lit. (a) și art. 45 pct.2 lit.(f) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE


Art.1 Se aprobă participarea Municipiului Reghin și a Școlii Gimnaziale nr.4 Apalina, Reghin, în  parteneriat cu Asociația pentru Cooperare și Promovare Proiecte ( ACOPOR) în calitate de solicitant al finanțării și lider de proiect precum și METODO și APDITUR în calitate de parteneri la depunerea proiectului  ”Dezvoltare integrată în comunitatea marginalizată din Apalina, Reghin” in cadrul Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Cererea de Propuneri Proiecte nr.2/2015 „Dezvoltare Locala Integrată (DLI 360) în comunităţile marginalizate rome” AP4/PL 9.ii/OS 4.1, în condițiile Scrisorii de intenție privind parteneriatul – anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2 Se aprobă finanțarea de la bugetul local a contribuției de 2% conform cerințelor  Ghidului solicitantului din cadru POCU 2014-2020 în valoare totală de 90.990,42 lei, din care suma de 47.790,46 lei reprezintă contribuția Partenerului Municipiului Reghin iar suma de 43.199,96 lei reprezintă contribuția partenerului Școala Gimnazială nr.4, Apalina , în condițiile în care proiectul va fi declarat eligibil și îi va fi asigurată finanțarea.

 
Art.3 Se aprobă finanțarea de la bugetul local a tuturor cheltuielilor neeligibile care pot apărea pe parcursul implementării proiectului aferente partenerilor - Municipiului Reghin și Școlii Gimnaziale nr.4, Apalina.


Art.4 Se împuternicește primarul Municipiului Reghin să semneze scrisoarea de intenție și acordul de parteneriat.


Art.5 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Reghin prin aparatul de specialitate.


Art.6 Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului - Judeţul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Compartimentul Achiziții Publice  și Management de Proiecte, Serviciul Asistență Socială, Serviciul Contabilitate, Asociația pentru Cooperare și Promovare Proiecte ( ACOPOR), afișare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
CONSILIER LOCAL   
DEMETER MARIA


CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR
RĂDOI MIRELA MINODORA