Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.100

14-06-17 10:18

DIN 14.06.2017 privind numirea președintelui de ședință al Consiliului Local Municipal Reghin pentru ședința de îndată a Consiliului Local municipal Reghin din data de 14.06.2017

Consiliul Local al municipiului Reghin, judetul Mureş;
Având în vedere Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local aprobat prin HCL nr.106/04.12.2008, precum și avizele  comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local;
In temeiul  dispozitiilor art.47 alin.3, art.41 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTARASTE:


Art.1  Se alege preşedintele de şedinţă al Consiliului Local Municipal Reghin pentru ședința de îndată a Consiliului Local municipal Reghin din data de 14.06.2017,  în persoana dnei consilier Demeter Maria.


Art.2. Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului jud.Mureş;
-Primarul mun.Reghin;
-Dna consilier Demeter Maria;
-Afişare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
CONSILIER LOCAL   
DEMETER MARIA


CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR
RĂDOI MIRELA MINODORA