Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR. 99

24-05-17 15:19

DIN 24.05.2017 privind modificarea limitelor cadastrale a imobilelor – terenuri identificate în CF nr. 55079 Reghin și CF nr. 58918 Reghin aparținând domeniului public al Municipiului Reghin

Consiliul Local al municipiului Reghin, jud. Mureş;
Văzând Raportul de specialitate nr. 38390/22.05.2017, al Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat, precum şi avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Reghin;
În baza dispoziţiilor art. 41 alin. (7) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 - republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și prevederile Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului  de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;
În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. c) şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE


Art.1 Se aprobă modificarea limitelor cadastrale a imobilelor – terenuri aparținând domeniului public al Municipiului Reghin, în sensul majorării suprafeței terenului identificat în CF 55079 Reghin de la 937 mp la 1014 mp, și diminuării suprafeței terenului identificat în CF 58918 Reghin de la 3157 mp la 3080 mp, suprafața totală a celor două imobile rămânând neschimbată, conform documentației cadastrale anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2 Prezenta hotărâre se va depune la Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Reghin în vederea efectuării înscrierilor în Cartea Funciară.


Art.3 Se modifică inventarul domeniului public al Municipiului Reghin însușit prin HCL 23/2001, corespunzător celor menționate la art. 1 din prezenta hotărâre.


Art.4 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspunde Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.5 Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului - Judeţul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat, afişare.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   
CONSILIER  
TUDOR VERONKA    


CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
RĂDOI MIRELA MINODORA