Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR. 98

24-05-17 15:18

DIN 24.05.2017 privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Reghin şi Universitatea Sapienția Tg. Mureș – Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste în vederea elaborării Registrului Spațiilor Verzi situate în intravilanul municipiului Reghin

Consiliul Local al Municipiului Reghin, judeţul Mureş;
Analizând Raportul de specialitate comun al Compartimentului Juridic şi al Serviciului Buget Contabilitate înregistrat sub nr. 38051/18.05.2017, precum şi avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Reghin;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale - actualizată, cu modificările şi completările ulterioare și ale Legii nr. 24/ 2007 actualizată şi republicată, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. 2 lit. d) și e), alin. (6) lit. a) pct. 10 și alin. (7) lit. a) coroborat cu art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. (1) Se aprobă cooperarea dintre Municipiul Reghin şi Universitatea Sapienția Tg. Mureș – Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste în vederea elaborării Registrului Spațiilor Verzi situate în intravilanul municipiului Reghin, în condiţiile prevăzute în Convenţia de Cooperare - anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă alocarea din bugetul local al Municipiului Reghin - subcapitolul zone verzi - a sumei de 5.000 (cincimii) lei în vederea acoperirii cheltuielilor stabilite în convenția prevăzută la alin.(1) .


Art.2. Se împuterniceşte d-na Maria Precup, Primarul Municipiului Reghin, cu  semnarea actului prevăzut la art. 1.


Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează  Serviciul Buget Contabilitate şi Compartimentul Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin, precum şi Universitatea Sapienția Tg. Mureș – Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste.


Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată către : Instituţia Prefectului Judeţul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Universitatea Sapienția Tg. Mureș – Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste, Serviciul Buget Contabilitate, Compartimentul Juridic, Mass-Media, afişare, publicare pe site-ul Primăriei.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   
CONSILIER  
TUDOR VERONKA    

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
RĂDOI MIRELA MINODORA

Anexă la HCL Reghin nr. 98/24.05.2017