Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR. 97

24-05-17 15:17

DIN 24.05.2017 privind aprobarea organizării evenimentului ”1 Iunie ” care va avea loc în Municipiul Reghin cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului

Consiliul Local al municipiului Reghin, județul Mureș;
Analizând Raportul de specialitate comun al Compartimentului Juridic și al Serviciului Buget-Contabilitate nr.38086/18.05.2017, precum şi avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Reghin;
În baza prevederilor Legii nr.273/2007 privind finanțele publice locale - cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 4 coroborat cu art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală – republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. (1) Se aprobă organizarea de către Municipiul Reghin și Consiliul Local al municipiului Reghin a evenimentului ”1 Iunie ” ce se va desfășura cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului.
     (2) Se aprobă alocarea din bugetul local al Municipiului Reghin a sumei de 160.000 lei în vederea susținerii evenimentului menționat la alin. (1), reprezentând cheltuieli aferente evenimentului.


Art.2. Decontarea cheltuielilor prevăzute la art.1 alin. (2) și art.2 alin. (2) din prezenta hotărâre se va face în baza documentelor justificative, în conformitate cu prevederile legale.


Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește Serviciul Buget-Contabilitate-Caserie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată către: Instituţia Prefectului Judeţul Mureş, Primarului Municipiului Reghin, Serviciului Buget Contabilitate, Compartimentul Juridic, afișare.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   
CONSILIER  
TUDOR VERONKA    


CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
RĂDOI MIRELA MINODORA