Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR. 96

24-05-17 15:16

DIN 24.05.2017 privind aprobarea componenței delegației Municipiului Reghin care se va deplasa în localitatea Lubaczów - Polonia, în perioada 09-12 iunie 2017

Consiliul Local al Municipiului Reghin, jud.Mureş;
Având în vedere invitaţia oficială a Primarului oraşului Lubaczów – Polonia înregistrată la instituţia noastră sub nr. 37349/15.05.2017;
Văzând Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic nr. 37507/16.05.2017, precum şi avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Reghin;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale – actualizată, precum și ale H.G. nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar  - actualizată;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit.e) coroborat cu art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare:


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. Se aprobă deplasarea delegaţiei Municipiului Reghin, formată din 5 persoane, în localitatea Lubaczów - Polonia, în perioada 09-12 iunie 2017, în următoarea componenţă:
1. consilier local:dna LUCA DANIELA
2. consilier local: dl MARIAN OVIDIU MIHAI
3. consilier local: dl KELEMEN SZABOLCS
4. consilier local: dl. RUS DAN DORUL


Art.2. Componenţa delegaţiei stabilită la art.1 va fi completată cu persoane numite prin Dispoziţia Primarului Municipiului Reghin. 


Art.3. Drepturile privind deplasarea şi decontarea cheltuielilor aferente sunt cele reglementate de legislaţia în vigoare, urmând a fi suportate din bugetul local al Municipiului Reghin.


Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Buget Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.

 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului Judeţul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Serviciul Buget Contabilitate, Compartimentul Juridic, persoanele nominalizate la art. 1, Mass-media, afişare, publicare pe site-ul Primăriei. 


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   
CONSILIER  
TUDOR VERONKA    


CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
RĂDOI MIRELA MINODORA