Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.205

16-11-17 13:00

Din 16.11.2017 privind aprobarea deplasării unei delegaţii a instituțiilor de cultură aparținând Municipiului Reghin, în Cernăuți- Ucraina, în perioada 19- 21 noiembrie 2017 și alocarea din bugetul local a Municipiului Reghin, a sumelor necesare deplasării.

Consiliul Local al Municipiului Reghin, jud.Mureş;
Văzând referatul Bibliotecii Municipale ”Petru Maior” si al Muzeului Etnografic „Anton Badea” Reghin nr. 130/15.11.2017 înregistrat la instituţia noastră sub nr. 58.039/15.11.2017;
Analizând Raportul de specialitate comun al Compartimentului Învățământ, Cultură, Sport și al Serviciului Buget- Contabilitate, nr.58058/15.11.2017, precum şi avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Reghin;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale - actualizată și ale H.G. nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni  cu caracter temporar- actuașizată;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. d) și alin. (6) lit. a), pct. 4 coroborat cu  art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală – republicată, cu modificările şi completările ulterioare:


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. Se aprobă deplasarea unei delegaţii a instituțiilor de cultură aparținând Municipiului Reghin, în vederea participării la cea de-a X-a ediție a „Zilelor Culturii Tradiționale Românești la Cernăuți”.


Art.2. (1) Se aprobă cuprinderea și alocarea din bugetul local al Municipiului Reghin a sumei de 2400 lei, necesare deplasării delegației, reprezentând transportul.
        (2.) Se aprobă decontarea cheltuielilor cu diurna pentru cele doua persoane angajate (Sorina Bloj- director Biblioteca Municipală „Petru Maior” și Roxana Man- director Muzeu Etnografic „Anton Badea” ,Reghin), conform prevederilor H.G. 518/1995.


Art.3. Drepturile privind deplasarea și decontarea cheltuielilor aferente sunt cele reglementate de legislația în vigoare și vor fi alocate din bugetul local al Municipiului Reghin.


Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Învățământ, Cultură, Sport, Serviciul Buget Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin, Biblioteca Municipală ”Petru Maior” Reghin și Muzeul Etnografic „Anton Badea” Reghin.


Art.5. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului - Judeţul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Biblioteca Municipală ”Petru Maior” Reghin, Muzeu Etnografic „Anton Badea” Reghin, Serviciul Buget Contabilitate, Compartimentul Învățământ, Cultură, Sport, afişare, publicare pe site-ul Primăriei.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
CONSILIER,
KELEMEN SZABOLCS


CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA