Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.206

23-11-17 08:06

Din 23.11.2017 privind stabilirea prețului de valorificare pentru masa lemnoasă din fondul forestier al Municipiului Reghin ce urmează a fi valorificată de către Ocolul Silvic Lunca Bradului

Consiliul Local al Municipiului Reghin, jud. Mureș;
Văzând Adresa Ocolului Silvic  Lunca Bradului nr. 1451/e/10.11.2017, înregistrată la Registratura Primăriei Municipiului Reghin sub nr. 58.279/16.11.2017, Raportul de specialitate nr. 58.279/20.11.2017 al Compartimentului Juridic, precum și avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Reghin;
Analizând prevederile Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017;
În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2), lit. c și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 715/2017:


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. Se aprobă valorificarea materialului lemnos cuprins în Actele de punere în valoare nr. 1174966 – MS – 9511629 și 1174985 – MS - 9511629, provenită din unitatea de producție UB 1 – Reghin, administrate de Ocolul Silvic Lunca Bradului, astfel:

a.Lemn rotund rășinoase cu d ≥ 24 cm – 330ron/mc – licitație publică;

b.Lemn rotund foioase cu d ≥ 24 cm – 280 ron/mc – licitație publică;

c.Lemn rotund rășinoase cu d ˂ 24 cm – 180 ron/mc – licitație publică;

d.Lemn rotund foioase cu d ˂ 24 cm – 160 ron/mc – licitație publică;

e.Lemn foc rășinoase/diverse moi – 120 ron/mc – vânzare directă, cetățenilor care și-au exprimat solicitarea de a achiziționa material lemnos pentru foc în condițiile modificărilor aduse Codului Silvic prin Legea nr. 175/2017, și sunt incluși în tabelul Centralizator nr. 48.402/17.08.2017;

f.Lemn foc foioase/diverse tari – 140 ron/mc – vânzare directă, cetățenilor care și-au exprimat solicitarea de a achiziționa material lemnos pentru foc în condițiile modificărilor aduse Codului Silvic prin Legea nr. 175/2017, și sunt incluși în tabelul Centralizator nr.48.402/17.08.2017.


Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Reghin prin aparatul de specialitate, Ocolul Silvic Reghin.


Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituția Prefectului - Județul Mureș, Primarul Municipiului Reghin, Ocolul Silvic Reghin, afișare.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
CONSILIER,
KELEMEN SZABOLCS


CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA