Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.199

26-10-17 11:39

Din 26.10.2017 privind stabilirea modalității de valorificare și a prețului de pornire la licitație pentru masa lemnoasă din fondul forestier al Municipiului Reghin ce urmează a fi valorificată de către Ocolul Silvic Reghin

Consiliul Local al Municipiului Reghin, jud. Mureș;
Văzând Adresa Ocolului Silvic Reghin nr. 1843/E/24.10.2017, înregistrată la Registratura Primăriei Municipiului Reghin sub nr. 55.590/24.10.2017, Raportul de specialitate nr. 55.599/24.10.2017 al Compartimentului Juridic, precum și avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Reghin;
Analizând prevederile Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017;
În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2), lit. c și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. Se aprobă valorificarea cantității de 190 mc brut masă lemnoasă pe picior, la prețul de pornire la licitație de 250 lei/mc, provenită din unitatea de producție nr. 3 Sacal, aparținând de Ocolul Silvic Reghin.


Art.2.  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Reghin prin aparatul de specialitate, Ocolul Silvic Reghin.


Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituția Prefectului - Județul Mureș, Primarul Municipiului Reghin, Ocolul Silvic Reghin, afișare.


PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,
CENGHER IONUȚ-OVIDIU


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA