Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.202

03-11-17 15:02

Din 03.11.2017 privind vânzarea directă a imobilului - teren intravilan situat în municipiul Reghin, str. Izvorului, fn

Consiliul Local al municipiului Reghin, jud. Mureş;
Analizând Raportul de specialitate nr. 54815/17.10.2017, al Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat privind vânzarea directă a imobilului – teren intravilan, situat în municipiul Reghin, str. Izvorului, fn, precum și Avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Reghin;
În conformitate cu prevederile HCL Reghin nr. 96/26.06.2013 ale HCL Reghin nr. 99/29.05.2014 și ale HCL Regin nr. 154/30.08.2017;
În conformitate cu prevederile art. 123 alin.(1) și alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. c) şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE


Art.1 Se aprobă vânzarea directă conform HCL Reghin nr. 96/2013 a imobilului – teren intravilan în suprafaţă de 346 mp, aparținând domeniului privat al Municipiului Reghin, situat în Reghin, str. Izvorului, fn, identificat în CF 58836/Reghin, nr. cad. 58836, către SZABADI ANDREI și soția SZABADI PAULINA.


Art.2 (1) Se însușește Raportul de evaluare a imobilului – teren intravilan menționat la art.1 din prezenta hotărâre, întocmit de expert evaluator atestat ANEVAR Chifor Bogdan Aurelian, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

       (2) Prețul imobilului precizat la art.1 este de 17.400 lei potrivit Raportului de evaluare menționat la alin.(1) și va fi achitat în rate,  conform pct. 4.6 lit. b) și pct. 4.7.2 din Regulamentul privind procedura de vânzare directă a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Reghin, aprobat prin HCL Reghin nr. 96/26.06.2013, cu modificările ulterioare.


Art.3 Se mandatează  Secretarul Municipiului Reghin să semneze actul autentic de vânzare.


Art.4 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.5 Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului - Judeţul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat, afişare.  


PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ                              
CONSILIER, 
KELEMEN SZABOLCS


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA