Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.171

28-09-17 11:11

Din 28.09.2017 privind mandatarea d-lui Pădurean Mihai - consilier local, ca reprezentant al Municipiului Reghin în Adunarea generală ordinară a acționarilor SC Compania Aquaserv SA Tg. Mureș din data de 05.10.2017

Consiliul Local al municipiului Reghin, jud. Mureș,
Având în vedere :
•Convocatorul nr.214.464/VIII/C/4 din 23.08.2017 al Consiliului de Administrație al SC Compania Aquaserv SA Tg. Mureș, înregistrat la Primaria municipiului Reghin sub nr.49386/28.08.2017,  ordinea de zi și documentația aferentă acesteia ,
•Raportul de specialitate al Compartimentului juridic înregistrat sub nr.51243/18.09.2017,
•Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Reghin,
În baza Legii nr. 31/1990 republicată, privind societățile comerciale;
În temeiul prevederilor art.36, alin.1 și alin.2, lit.b,c,d, alin.3, lit.c, coroborate cu  prevederile art.45, alin.1, din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată, privind administrația publică locală:  


HOTĂRĂȘTE


Art.1 (1) Se mandatează dl. Pădurean Mihai – consilier local, ca în numele și pe seama Municipiului Reghin să participe și să voteze pentru/să se abţină/ împotriva privind punctele înscrise în Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor SC Compania Aquaserv SA din data de 05.10.2017, ora 13.00, la sediul companiei din Tg.Mureș, str.Kos Karoly, nr.1, jud. Mureș.
       (2) În situația în care ședința nu va fi statutară la prima convocare, persoana mandatată potrivit alin. (1) va reprezenta Municipiul Reghin în ședința din data de 17.10.2017 ora 13.00, mandatul acestuia urmând să rămână neschimbat, conform prevederilor de la alin.1 .


Art.2  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează dl. consilier Pădurean Mihai, acesta va informa Consiliul Local în scris, în termen de 5 zile de la data ședinţei, asupra hotărârilor adoptate de Adunarea Generală.


Art.3  Prezenta hotarare va fi comunicată către: Institutia Prefectului Județul Mureș, Primarul Municipiului Reghin, dl. consilier Pădurean Mihai, S.C. “COMPANIA  AQUASERV” S.A. Tg. Mures, Compartiment Juridic, afișare.  


PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,  
CENGHER IONUȚ-OVIDIU  


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA