Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.170

28-09-17 11:10

Din 28.09.2017 privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a unor spații către Spitalul Municipal „Dr. Eugen Nicoară” Reghin

Consiliul Local al Municipiului Reghin, jud. Mureș;
Văzând Adresa Spitalului Municipal „Dr. Eugen Nicoară” Reghin nr. 3744/09.08.2017 înregistrată la instituția noastră sub nr. 47583/09.08.2017;
Având în vedere Adresa Liceului Tehnologic ”Lucian Blaga” Reghin nr. 825/08.09.2017 înregistrată la instituția noastră sub nr. 50656/11.09.2017;
Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic nr. 51717/21.09.2017, precum și avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Reghin;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății - republicată, precum și ale art. 866 și urm. Cod civil;
În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2), lit. a) și c) coroborat cu art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. (1) Se aprobă atribuirea în folosință gratuită către Spitalul Municipal „Dr. Eugen Nicoară” Reghin, pe o perioadă de 1 an, a unui număr de 4 spații situate în imobilul din municipiul Reghin, str. Vânătorilor, nr. 27-33, jud. Mureș, aparținând domeniului public al Municipiului Reghin.
       (2) Datele de identificare ale celor 4 spații prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în Anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. Atribuirea spațiilor precizate la art. 1  se va realiza în condițiile contractului de atribuire în folosință gratuită – Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Reghin - d-na Precup Maria cu semnarea actului prevăzut la art. 2 din prezenta hotărâre.


Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Administrarea domeniului public și privat, Mediu și Compartimentul Juridic din cadrul Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.5. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituția Prefectului - Județul Mureș, Primarul Municipiului Reghin, Spitalul Municipal ”Dr. Eugen Nicoară” Reghin, Licul Tehnologic ”Lucian Blaga” Reghin, Compartimentul Administrarea domeniului public și privat, Mediu și Compartimentul Juridic din aparatul de specialitate al Primarului, afișare.


PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,  
CENGHER IONUȚ-OVIDIU  

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA

Descarca: Anexe