Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.166

28-09-17 11:06

Din 28.09.2017 privind aprobarea sprijinului financiar acordat în conformitate cu prevederile O.G.nr.82/2001 unităților de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România,de pe raza municipiului Reghin

Consiliul Local al Municipiului Reghin, judeţul Mureş;
Având în vedere Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic înregistrat sub nr. 51247/18.09.2017, precum şi avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Reghin;
Având în vedere prevederile OG nr. 82/2001, republicată, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România coroborată cu dispozițiile HG nr.1.470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OG nr. 82/2001, precum și dispozițiile HCL Reghin nr.119/29.06.2017 privind aprobarea Regulamentului de acordare a sprijinului financiar de la Bugetul Local al Municipiului Reghin unităților de cult din municipiul Reghin, aparținând cultelor religioase recunoscute în România.
În temeiul dispoziţiilor art.36, alin.(9) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 - Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


HOTĂRĂŞTE :


Art.1.(1) Se aprobă alocarea a sumei de 150.000 lei, din totalul de 250.000 lei cuprinsă în bugetul local al Municipiului Reghin - Cap.67.02.0330 ”Alte servicii culturale”, art.59,12 ”Susținere culte”,  pentru acordarea sprijinului financiar unităților de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România  de pe raza municipiului Reghin - Sesiunea I .
       (2) Suma alocată la alin (1) va fi distribuită pentru proiectele depuse în Sesiunea I, după cum urmează :

 

Nr. crt.<o:p></o:p>

 

Solicitant / Denumirea unității de cult<o:p></o:p>

 

Suma alocată / lei<o:p></o:p>

 

1<o:p></o:p>

 

Parohia Greco-Catolică Reghin nr.1, strada Libertății, nr.20, jud. Mureș<o:p></o:p>

 

15.000<o:p></o:p>

 

2<o:p></o:p>

 

Parohia Ortodoxă ”Sfântul Gheorghe”, Reghin, strada Călărașilor, nr.35, jud. Mureș<o:p></o:p>

 

15.000<o:p></o:p>

 

3<o:p></o:p>

 

Parohia Ortodoxă Iernuțeni, Reghin, strada Crișului, nr.1, jud. Mureș<o:p></o:p>

 

15.000<o:p></o:p>

 

4<o:p></o:p>

 

Parohia Ortodoxă ”Sfinții Împărați Constantin și Elena”, Reghin, strada Măcieșului, nr.22, jud. Mureș<o:p></o:p>

 

15.000<o:p></o:p>

 

5<o:p></o:p>

 

Parohia Evanghelică CA Reghin, Reghin, strada Călărașilor, nr.1, jud. Mureș<o:p></o:p>

 

15.000<o:p></o:p>

 

6<o:p></o:p>

 

Parohia Ortodoxă ”Sfântul Apostol Andrei și Cuviosul Lazăr”, Reghin, strada George Coșbuc, nr.53, jud. Mureș<o:p></o:p>

 

15.000<o:p></o:p>

 

7<o:p></o:p>

 

Parohia Ortodoxă ”Sfânta Treime”, Reghin, strada Nicolae Bălcescu, nr.19, jud. Mureș<o:p></o:p>

 

15.000<o:p></o:p>

 

8<o:p></o:p>

 

Parohia Greco-Catolică Iernuțeni strada Iernuțeni, nr.97-99, jud. Mureș<o:p></o:p>

 

15.000<o:p></o:p>

 

9<o:p></o:p>

 

Parohia Greco-Catolică Apalina strada Mioriței, nr.1, <o:p></o:p>

jud. Mureș<o:p></o:p>

 

15.000<o:p></o:p>

 

10<o:p></o:p>

 

Parohia Ortodoxă Apalina, Reghin, strada Castelului, nr.37, jud. Mureș<o:p></o:p>

 

15.000<o:p></o:p>


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       (3) Pentru sumele alocate conform alin (2) vor fi încheiate Protocoale de finanțare cu fiecare unitate de cult, conform modelului cadru Anexa 4 la HCL Reghin nr.119/29.06.2017.


Art.2. Decontarea sumelor alocate se vor efectua în baza documentelor justificative la Serviciul Buget Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin în conformitate cu prevederile OG nr.82/2001 și HG nr.1470/2002 .


Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează  Serviciul Buget Contabilitate, Compartimentul Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată către: Instituţia Prefectului Judeţul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Solicitanți/Parohii, Serviciul Buget Contabilitate, Compartimentul Juridic, afişare .


PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,  
CENGHER IONUȚ-OVIDIU  

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA

Descarca: Anexe