Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.162

14-09-17 10:43

din 14.09.2017 privind modificarea Art.1 din HCL Reghin nr.146/30.08.2017

Consiliul Local al Municipiului Reghin, judeţul Mureş;
Având în vedere adresa Federației Române de Culturism și Fitness nr. 819/16.08.2017 înregistrată la instituţia noastră sub nr. 48198/17.08.2017;
Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic înregistrat sub nr. 51015/14.09.2017, precum şi avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Reghin;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale - actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 5 și 6 și alin. (7) lit. a) coroborat cu art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:


Art.I. (1) Se modifică Art.1 din HCL Reghin nr.146/30.08.2017 - privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Reghin şi Federația Română de Culturism și Fitness în vederea organizării și desfășurării evenimentului sportiv ”Fitness Maraton” ce va avea loc în municipiul Reghin în perioada 10-13 noiembrie 2017 și va avea următorul cuprins:
”Art.1. Se aprobă cooperarea dintre Municipiul Reghin şi Federația Română de Culturism și Fitness în vederea organizării și desfășurării evenimentului sportiv ”Fitness Maraton” ce va avea loc în perioada 15-17 septembrie 2017 în municipiul Reghin, în condiţiile prevăzute în Convenţia de Cooperare - Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre ”
       (2) Celelalte prevederi ale HCL Reghin nr.146/30.08.2017 rămân în vigoare.


Art.II. Prezenta hotărâre va fi comunicată către : Instituţia Prefectului Judeţul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Federația Română de Culturism și Fitness, Serviciul Buget Contabilitate, Compartimentul Juridic, Mass-Media, afişare, publicare pe site-ul Primăriei.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
CONSILIER,
CENGHER IONUȚ OVIDIU      

                     
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA

 

Download: Anexa