Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.113

29-06-17 10:13

Din 29.06.2017 privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Reghin şi Asociaţia K'ARTE în vederea organizării ediţiei a VI-a a Festivalului „Pădurea Rotundă – Film și artă contemporană”

Consiliul Local al Municipiului Reghin, judeţul Mureş;
Având în vedere adresa Asociaţiei K'ARTE înregistrată la instituţia noastră sub nr. 40182/08.06.2017;
Analizând Raportul de specialitate comun al Compartimentului Juridic şi al Serviciului Buget Contabilitate înregistrat sub nr. 42198/21.06.2017, precum şi avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Reghin;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale - actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (6), lit. a), pct. 4 și alin. (7) lit. a) coroborat cu art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. (1) Se aprobă cooperarea dintre Municipiul Reghin şi Asociaţia K'ARTE, în vederea organizării celei de-a VI-a ediţii a Festivalului „Pădurea Rotundă – Film și artă contemporană”, ce  va avea loc în perioada 10 - 20 august 2017, în condiţiile prevăzute în Convenţia de Cooperare - anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
       (2) Se aprobă cuprinderea și alocarea din bugetul local al Municipiului Reghin a sumei de 9.500 lei necesară susținerii evenimentului menționat la alin. (1).


Art.2. Se împuterniceşte d-na Maria Precup, Primarul Municipiului Reghin, cu  semnarea actului prevăzut la art. 1.


Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează  Serviciul Buget Contabilitate, Compartimentul Juridic și Compartimentul Învăţământ, Cultură, Sport din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin, precum şi Asociaţia K'ARTE.


Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului Judeţul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Asociaţia K'ARTE, Serviciul Buget Contabilitate, Compartimentul Juridic, Compartimentul Învăţământ, Cultură, Sport, Mass-Media, afişare, publicare pe site-ul Primăriei.


PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ                           
CONSILIER,
TUDOR VERONKA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA

Anexă la HCL Reghin nr.113/29.06.20172017