Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.115

29-06-17 10:15

Din 29.06.2017 privind aprobarea deplasării Ansamblului de dansuri populare româneşti „Doina Mureşului” din cadrul Casei de Cultură ”Eugen Nicoară” Reghin în vederea participării la Festivalul Internaţional ”Cântă de răsună lunca” ce se va desfășura în perioada 1-2 iulie 2017, în Republica Moldova

Consiliul Local al Municipiului Reghin, jud.Mureş;
Având în vedere Referatul nr. 104/21.06.2017 întocmit de directorul Casei de Cultură „Eugen Nicoară” Reghin dl. Conțiu Ioan și înregistrat la instituţia noastră sub nr. 42256/22.06.2017;
Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic nr. 42293/22.06.2017, precum şi avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Reghin;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 4 coroborat cu art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală – republicată, cu modificările şi completările ulterioare:


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. (1) Se aprobă deplasarea Ansamblului  de dansuri populare româneşti „Doina Mureşului” din cadrul Casei de Cultură ”Eugen Nicoară” Reghin, în perioada 1-2 iulie 2017, în satul Trinca, raionul Edineț din Republica Moldova, în vederea participării la Festivalul  Internaţional ”Cântă de răsună lunca”.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Casa de Cultură ”Eugen Nicoară” Reghin.


Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului judeţul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Casa de Cultură „Eugen Nicoară” Reghin, Compartimentul Juridic, afişare, publicare pe site-ul Primăriei. 


PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ                           
CONSILIER,
TUDOR VERONKA


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA