Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.114

29-06-17 10:14

Din 29.06.2017 privind aprobarea deplasării unei delegaţii a instituțiilor de cultură aparținând Municipiului Reghin și a colaboratorilor acestora în municipiul Bârlad și alocarea din bugetul local al Municipiului Reghin a sumei de 5.000 lei necesară deplasării

Consiliul Local al Municipiului Reghin, jud.Mureş;
Văzând adresa Bibliotecii Municipale ”Petru Maior” Reghin nr. 74/15.06.2017 înregistrată la instituţia noastră sub nr. 41386/15.06.2017;
Analizând Raportul de specialitate comun al Serviciului Buget Contabilitate şi al Compartimentului Juridic nr. 42199/21.06.2017, precum şi avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Reghin;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale - actualizată;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. d) și alin. (6) lit. a), pct. 4 coroborat cu  art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală – republicată, cu modificările şi completările ulterioare:


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. (1) Se aprobă deplasarea unei delegaţii a instituțiilor de cultură aparținînd Municipiului Reghin și a colaboratorilor acestora în vederea participării la evenimentul ”Cântece și jocuri de pe Valea Mureșului”, ce va avea loc în perioada 26-28 iulie 2017, în municipiul Bârlad.
       (2) Se aprobă cuprinderea și alocarea din bugetul local al Municipiului Reghin a sumei de 5.000 (cinci mii) lei reprezentând cheltuieli de transport în vederea deplasării delegației menționate la alin. 1 din prezenta hotărâre în municipiul Bârlad.


Art.2. Decontarea cheltuielilor prevăzute la art. 1 alin. (2) și art. 2 din prezenta hotărâre se va face în baza documentelor justificative conform prevederilor legale.


Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Buget Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin şi Biblioteca Municipală ”Petru Maior” Reghin.


Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului - Judeţul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Biblioteca Municipală ”Petru Maior” Reghin, Serviciul Buget Contabilitate, Compartimentul Juridic, afişare, publicare pe site-ul Primăriei.


PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ                           
CONSILIER,
TUDOR VERONKA


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA