Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.111

29-06-17 10:11

Din 29.06.2017 privind darea în administrare către Spitalul Municipal ”Dr. Eugen Nicoară” Reghin a apartamentului nr.91, cu destinația locuință de serviciu, situat în blocul din Reghin, b-dul Unirii, nr.57, jud.Mureș

Consiliul Local al Municipiului Reghin, județul Mureș,
Analizănd solicitarea nr.2888/21.06.2017 a Spitalului Municipal ”Dr. Eugen Nicoară” Reghin, înregistrată la instituția noastră sub nr.41980/21.06.2017 și raportul de specialitate nr.42203/22.06.2017 al compartimentului juridic, precum și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Reghin ;
Având în vedere :
•prevederile Legii locuinţei nr. 114/1996 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
•dispoziţiile Codului Civil privind contractul de locaţiune ;
•prevederile H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările ulterioare ;
•prevederile O.U.G. nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2002 cu modificările ulterioare ;
În temeiul dispozițiilor art. 36, alin.(2), lit.”c”, alin.(5), lit.”a”, art.45 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE


Art.1. (1). Se aprobă darea în administrare către Spitalul Municipal ”Dr. Eugen Nicoară” Reghin, a locuinței de serviciu situată în imobilul din Reghin, B-dul Unirii, nr.57, ap. 91, proprietate  privată a Municipiului Reghin.
       (2). Datele de identificare ale imobilului prevăzut la alin.1 din prezenta, sunt cuprinse în  Anexa 1, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre..
       (3) Predarea imobilului prevăzut la alin.1 se va face în baza unui Protocol încheiat între părți.


Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează: Serviciul Buget  Contabilitate, Serviciul Impozite și Taxe Locale, Compartimentul Juridic, Serviciul Urbanism  Administrarea Domeniului Public Mediu din cadrul aparatului de specialitate al primarului  Municipiului Reghin .


Art.3. Prezenta Hotărâre va fi comunicată către : Instituția Prefectului-Județul Mureș, Primarul  municipiului Reghin, Spitalul Municipal ”Dr. Eugen Nicoară” Reghin, Serviciul Buget Contabilitate, Serviciul Impozite și Taxe Locale Compartimentul Juridic, Serviciul Urbanism Administrarea Domeniului Public Mediu, afișare. 


PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ                           
CONSILIER,
TUDOR VERONKA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA

Anexă nr.1 la HCL Reghin nr.111/29.06.2017