Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.112

29-06-17 10:12

Din 29.06.2017 privind prelungirea, prin act adițional, a duratei Contractului de închiriere nr. 9581/30.04.2015 pentru spaţiul în care funcţionează Grădiniţa cu Program Normal nr. 7 Apalina - Reghin

Consiliul Local al Municipiului Reghin,
Analizând Raportul de specialitate comun al Compartimentului Juridic și Serviciului Buget Contabilitate înregistrat sub nr. 42234/22.06.2017, precum și avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Reghin;
Având în vedere Procesul verbal de negociere nr. 42229/22.06.2017;
În temeiul art. 36 alin. (4) lit. a) și alin. (6) lit.a) pct.1 coroborat cu art.45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală – republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. (1) Se aprobă prelungirea pe o perioadă de 2 (doi) ani, respectiv până la data de 01.07.2019, a duratei Contractului de închiriere nr. 9581/30.04.2015 pentru spaţiul în care funcţionează Grădiniţa cu Program Normal nr. 7 Apalina-Reghin situată în municipiul Reghin, str. Castelului, nr. 67, jud Mureș, spațiu care aparține Parohiei Romano-Catolice  Reghin
       (2) Prelungirea duratei contractului se va realiza prin încheierea între părți a unui act adițional la contract conform Anexei care face parte integrantă din prezenta.


Art.2. Se aprobă cuprinderea și alocarea din bugetul local al Municipiului Reghin a sumei reprezentând valoarea chiriei – 1.500 lei/lună - aferentă închirierii imobilului în condițiile prevederilor art.1.


Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Juridic şi Serviciul Buget-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.4. Prezenta se comunică la: Instituţia Prefectului - Judeţul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Parohia Romano-Catolică Reghin, Grădinița cu Program Normal nr. 7 Apalina- Reghin, Compartiment Juridic, Serviciul Buget-Contabilitate, afișare.


PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ                           
CONSILIER,
TUDOR VERONKA


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA

Anexă la HCL Reghin nr.112/29.06.20172017