Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.110

29-06-17 10:10

Din 29.06.2017 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind vânzarea imobilului situat în Municipiul Reghin, Str. Mihai Viteazu, F.N., compus din construcție - centrală termică dezafectată - și teren în suprafață de 275 m2, domeniul privat al Municipiului Reghin

Consiliul Local  al Municipiului Reghin,  judeţul Mureș;
Analizând Raportul de specialitate nr. 42.215/22.06.2017 al Compartimentului Juridic privind aprobarea Studiului de oportunitate privind vânzarea imobilului situat în Municipiul Reghin, Str. Mihai Viteazu, F.N., compus din construcție - centrală termică dezafectată - și teren în suprafață de 275 m2, domeniul privat al Municipiului Reghin, precum și avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Reghin;
Având în vedere prevederile art. 10 și art. 123, alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. b), precum și ale art. 45 alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată și actualizată,

 

HOTĂRĂȘTE:


Art.1 Se aprobă Studiul de oportunitate privind vânzarea imobilului situat în Municipiul Reghin, Str. Mihai Viteazu, F.N., compus din construcție - centrală termică dezafectată - și teren în suprafață de 275 m2, domeniul privat al Municipiului Reghin, cuprins în Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu din cadrul aparatului de specialitate al  Primarului  Municipiului Reghin.


Art.3 Prezenta hotărâre se comunică la: Instituția Prefectului – Județul Mureș, Primarul Municipiului Reghin, Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu, afișare.


PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ                           
CONSILIER,
TUDOR VERONKA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA

Anexă la HCL Reghin nr.110/29.06.2017