Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.109

29-06-17 10:09

Din 29.06.2017 privind aprobarea bugetului estimativ al evenimentului Zilele Municipiului Reghin, ediția 2017

Consiliul Local al Municipiului Reghin, jud. Mureş;
Văzând Raportul de specialitate comun întocmit de Compartimentul Juridic și Serviciul „Buget-Contabilitate-Casierie”, nr. 42.224/22.06.2017, prin care se propune adoptarea unei hotărâri prin care să se stabilească bugetul estimativ al evenimentului Zilele Municipiului Reghin, ediția 2017, precum și avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Reghin;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (4), lit. a, și art. 45 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. Se aprobă bugetul estimativ al evenimentului Zilele Municipiului Reghin, ediția 2017, ce se va desfășura în perioada 14-16 iulie 2017, conform Anexei 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2.  Sumele reprezentând cheltuielile ce exced veniturilor se vor aloca din bugetul local al Municipiului Reghin, capitolul 670 20 330 - ”Alte servicii culturale”.


Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește Serviciul „Buget, Contabilitate, Casierie”, Compartimentul „Achiziții publice. Management proiecte” și Compartimentul „Învățământ, Cultură, Sport” din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului Judeţul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Serviciul „Buget, Contabilitate, Casierie”, Compartimentul „Achiziții publice. Management proiecte”, Compartimentul „Învăţământ, Cultură, Sport” din aparatul de specialitate al Primarului, afișare, publicare pe site-ul Primăriei Municipiului Reghin.


PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ                           
CONSILIER,
TUDOR VERONKA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA

Anexa la HCL Reghin nr.109/29.06.2017