Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.108

29-06-17 10:08

Din 29.06.2017 privind întabularea dreptului de proprietate privată a Municipiului Reghin asupra unor imobile - terenuri

Consiliul Local al municipiului Reghin, jud. Mureş;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 41851/20.06.2017, al Compartimentului Administrarea Domeniului Public, precum şi avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Reghin;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, actualizată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 1138 a Codului Civil;
În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. c),  art. 45 alin. (3), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală – republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


HOTĂRĂŞTE


Art.1 Se certifică faptul că imobilele - terenuri prevăzute în anexa la prezenta hotărâre sunt cuprinse în inventarul domeniului privat al Municipiului Reghin.


Art.2 Prezenta hotărâre se va depune la Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Reghin în vederea rectificării înscrierilor din Cărțile Funciare prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, privitoare la înscriere provizorie drept de proprietate și întabulare drept de proprietate.


Art.3 Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.4 Cu data prezentei se revocă orice alte dispoziții contrare.


Art.5 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspunde Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.6 Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului - Judeţul Mureş, Primarul municipiului Reghin, Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat, afişare. 

 

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ                           
CONSILIER,
TUDOR VERONKA


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA  

Anexă la HCL Reghin nr.108/29.06.2017