Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.107

29-06-17 10:07

Din 29.06.2017 privind aprobarea operațiunii cadastrale de dezlipire a imobilului - teren, situat în Reghin, str. Râului, nr. 16

Consiliul Local al Municipiului Reghin,
Având în vedere Referatul de admitere a dezlipirii imobilului al OCPI Mureș cu nr. 10025 din 17.05.2017, Raportul de specialitate al Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat înregistrat sub nr. 41800 din 20.06.2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Reghin;
În conformitate cu prevederile Ordinului 700/09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;
În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE


Art.1 Se aprobă operațiunea cadastrală de dezlipire a imobilului - teren, situat în mun. Reghin, str. Râului, nr. 16, identificat  în CF nr. 54934 Reghin, nr. cad. 54934, conform  Documentației cadastrale, avizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Mureș prin Referatul de admitere nr. 10025/17.05.2017, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2 Se mandatează  Primarul Municipiului Reghin să semneze actul autentic de dezlipire.


Art.3 Prezenta hotărâre se va depune la Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Reghin în vederea efectuării înscrierilor în Cartea Funciară.


Art.4 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspunde Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.5 Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului - Judeţul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat, afişare.


PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ                           
CONSILIER,
TUDOR VERONKA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA