Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.200

29-10-15 15:00

din 29.10.2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016

Consiliul Local al municipiului Reghin, Judeţul Mureş;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Impozite şi Taxe nr.71940/07.10.2015 prin care se propune stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016 precum şi avizul favorabil al Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În conformitate cu prevederile
-Titlului IX din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, , art. 495 litera (f)
-Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispozițiilor art.36  alin. (2) lit.”c”, alin. (4) lit.”c”, art.45 alin.(2) lit.”c” şi art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE:


Art. 1 Se stabilesc valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum şi nivelul amenzilor aplicabile contribuabililor persoane fizice și juridice pentru anul 2016, astfel cum sunt prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2 Se stabilesc taxele pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a  autorizațiilor de construire și a  altor avize și autorizații pentru anul 2016, astfel cum sunt prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 3  Se stabilesc taxele pentru utilizarea temporara a locurilor publice, altele decât piețele pentru anul 2016, astfel cum sunt prevăzute în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre  .


Art.4 Se stabilesc taxele pentru eliberarea și vizarea autorizațiilor de funcționare, a autorizațiilor de transport în regim de taxi și pentru eliberarea autorizațiilor de piață , conform anexei nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.5   Se stabilesc taxele pentru eliberarea atestatului și carnetului de producător, precum și taxele de pașunat pentru anul 2016, așa cum sunt prevăzute în anexa nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 


Art.6  Se  stabilesc taxele locale utilizate în activitatea Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor și Compartimentul Stare Civilă, conform anexei nr.6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.7 Se stabilesc taxele pentru eliberare autorizație trafic greu, pentru funcționarea sistemului de parcare cu plată și taxe pentru înregistrarea vehiculelor, administrate de către Serviciul Poliția Locală, conform anexei nr.7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.8  Se stabilesc alte taxe locale pentru anul 2016 conform anexei nr.8, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.9  Se stabilesc taxele extrajudiciare de timbru pentru anul 2016 conform anexei nr.9, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.10  Se stabilesc taxele pentru folosirea locurilor din piețe pentru anul 2016, conform anexei nr.10, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.11  Se stabilesc tarifele pentru utilizarea temporară a sălilor din incintele caselor de cultura „Dr. Eugen Nicoară” și „George Enescu” din Municipiul Reghin, conform anexei nr.11, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.12 Se stabilește taxă specială de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare care nu au încheiate contracte de prestare cu operatorul autorizat, conform anexei nr.12, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.13  Pentru plata cu anticipație pâna la data de 31 martie, integral a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren și a impozitului pe mijloace de transport se acordă bonificație după cum urmează:
-persoane fizice :   10%
-persoane juridice:   5%


Art.14   Pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilanul Municipiului Reghin impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren se majorează cu 200%, conform prevederilor art.489 – Cod fiscal, urmând ca în acest sens sa fie elaborate criteriile de încadrare în categoria clădirilor şi terenurilor prevăzute mai sus și regulamentul de aplicare, prin adoptarea unei hotărâri a consiliului local.


Art.15  Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 01.01.2016, dată de la care se revocă toate dispozițiile contrare prezentei hotărâri. 


Art.16 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Impozite și Taxe.


Art.17   Prezenta hotărâre se comunică  Instituţiei Prefectului – Mureş, Primarului Municipiului Reghin, Serviciul Impozite și Taxe,  mass-media, afişare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ      
CONSILIER,    
TONGEA LĂUREAN VIOREL  
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA

 

Download:
Anexa 1  (impozite 2016)
Anexa 2  (urbanism)
Anexa 3  (domeniul public)
Anexa 4  (taxe autorizatii de functionare)
Anexa 5  (registrul agricol)
Anexa 6  (SPCLEP, stare civila)
Anexa 7  (taxe Politia Locala)
Anexa 8  (alte taxe locale)
Anexa 9  (taxe extrajudiciare de timbru)
Anexa 10 (piata) 
Anexa 11 (taxe casa de cultura)
Anexa 12 (taxe speciale de salubrizare)