Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.212

23-11-17 08:12

Din 23.11.2017 privind rectificarea Bugetului Local al UAT Reghin pe anul 2017

Consiliul Local al Municipiului Reghin, jud.Mureş;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Buget Contabilitate nr. 58311/16.11.2017 prin care se propune rectificarea Bugetului Local al UAT Reghin pe anul 2017, precum şi avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Reghin;
Având în vedere prevederile art.19 alin.2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale și art.7, alin.13 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.36 alin. (2) lit b) raportat la alin. (4) lit. a) combinat cu art. 45 alin. (2) lit. a) şi art.115 lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare:


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului Local al UAT Reghin pe anul 2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Reghin prin Serviciul Buget-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului jud. Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Serviciul Buget-Contabilitate, celor interesaţi, Mass-media, afişare site-ul Primăriei. 


PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ 
CONSILIER,
KELEMEN SZABOLCS


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA