Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.216

23-11-17 08:16

Din 23.11.2017 privind aprobarea prelungirii termenului de de închiriere a terenurilor aparţinând domeniului public al Municipiului Reghin, pe care se află construcţii cu caracter provizoriu: garaje și chioşcuri comerciale și/sau de prestări servicii

Consiliul Local al municipiului Reghin, judeţul Mureş;
Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de către Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat, nr. 57724/13.11.2017, precum și avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Reghin;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. a) şi art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. Se aprobă prelungirea termenului de închiriere a terenurilor aparținând domeniului public al Municipiului Reghin, pe care se află construcţii cu caracter provizoriu: garaje și chioşcuri comerciale și/sau de prestări servicii, pe o perioadă de 5 ani, începând cu  data de 01.01.2018 până la  data de 31.12.2022 inclusiv.


Art.2. Prelungirea termenului de închiriere a terenurilor menționate la art.1 se realizează în condițiile stipulate în  contractual de închiriere - cadru, anexă  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Reghin să semneze contractele de închiriere.


Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.5. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului - Judeţul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat, Compartimentul Juridic, Serviciul Taxe și Impozite, afişare.


PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ 
CONSILIER,
KELEMEN SZABOLCS


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA


Descarca:  Anexă la HCL Reghin nr.216/23.11.2017