Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.208

23-11-17 08:08

Din 23.11.2017 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Reghin pentru trim. III anul 2017

Consiliul Local al Municipiului Reghin, judetul Mureş;
Analizând Raportul de specialitate nr. 57802/13.11.2017 a Serviciului Buget Contabilitate prin care se propune aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Reghin pentru trim. III anul 2017, precum şi avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Reghin;
Văzând prevederile art. 49 pct.12 din OUG nr. 63/30.06.2010 cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (4) lit.a) combinat cu art. 45 alin. (2) lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al  Municipiului Reghin pentru trim. III anul 2017, conform documentaţiei - anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Buget Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului Jud. Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Serviciul Contabilitate- Buget, Celor interesaţi, Afişare.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
CONSILIER,
KELEMEN SZABOLCS


CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA