Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.209

23-11-17 08:09

Din 23.11.2017 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat al SC RAGCL SA Reghin pe anul 2017

Consiliul Local al Municipiului Reghin, jud.Mureş;
Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Buget Contabilitate nr. 58371/17.11.2017 prin care se propune aprobarea  Bugetului de venituri și cheltuiel rectificat a SC RAGCL SA Reghin pe anul 2017, precum şi avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Reghin;
Analizând bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2017 , propus de către SC RAGCL SA  și înregistrat la instituția noastră sub nu. 58332/16.11.2017 ;
Având în vedere prevederile art.4 alin.(1) lit.a) din OG nr.26/2013 cu modificările și completările ulterioare ,
În temeiul art.36 alin. (2) lit a) și c) , raportat la alin. (4) lit. a) combinat cu art. 45 alin. (2) lit. a) şi art.115 lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare:


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. Se aprobă  Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al SC RAGCL SA  Reghin pe anul 2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează SC RAGCL SA  Reghin și Serviciul Buget-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului jud. Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Serviciul Buget-Contabilitate, SC RAGCL SA  Reghin ,celor interesaţi, Mass-media, afişare site-ul Primăriei. 


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
CONSILIER,
KELEMEN SZABOLCS


CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA