Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.210

23-11-17 08:10

Din 23.11.2017 privind aprobarea deplasării unui grup de 6 elevi și 1 profesor, a Liceului Tehnologic „Lucian Blaga” Reghin, la Târgul Firmelor de Exercițiu din Gyor – Ungaria, în perioada 13-15 decembrie 2017 și alocarea din bugetul local al Municipiului Reghin a sumei de 4.000 lei necesară deplasării

Consiliul Local al Municipiului Reghin, jud.Mureş;
Analizând Raportul de specialitate comun al Serviciului Buget-Contabilitate şi al Compartimentului Învățământ, Cultură, Sport nr. 58137/15.11.2017, precum şi avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Reghin;
Văzând adresa Liceului Tehnologic ”Lucian Blaga” Reghin nr. 1276/13.11.2017 înregistrată la instituţia noastră sub nr. 57875/14.11.2017;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale - actualizată, precum și ale H.G. nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar - actualizată;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. d) și alin. (6) lit. a) pct. 1  şi 5 coroborat cu  art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală – republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:


Art.1.  (1) Se aprobă deplasarea unei grup de 6 elevi și 1 profesor din cadrul Liceului Tehnologic ”Lucian Blaga” Reghin, în localitatea Gyor - Ungaria, în vederea participării, în perioada 13-15 decembrie 2017, la Târgul Firmelor de Exercițiu.
       (2) Se aprobă cuprinderea și alocarea din bugetul local al Municipiului Reghin a sumei de 4.000 lei necesară deplasării, menționate la alin. (1).


Art.2. Se aprobă decontarea cheltuielilor privind diurna, pentru 1 (una) persoană participantă, conform prevederilor HG nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar  - actualizată.


Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Învățământ, Cultură, Sport, Serviciul Buget Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin şi Liceul Tehnologic „Lucian Blaga” Reghin.


Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului - Judeţul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Liceul Tehnologic „Lucian Blaga” Reghin, Serviciul Buget Contabilitate, Compartimentul Învățământ, Cultură, Sport, afişare, publicare pe site-ul Primăriei.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
CONSILIER,
KELEMEN SZABOLCS


CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA