Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.211

23-11-17 08:11

Din 23.11.2017 privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Reghin și Asociația ”Sportul pentru Sănătate Mureșan” în vederea organizării și desfășurării evenimentului sportiv ”Cupa 1 Decembrie” ediția a X-a, ce va avea loc în data de 8 decembrie 2017

Consiliul Local al Municipiului Reghin, jud.Mureş;
Având în vedere adresa Asociației ”Sportul pentru Sănătate Mureșan” înregistrată la instituţia noastră sub nr. 58008/15.11.2017;
Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Învățământ, Cultură, Sport nr. 57900/14.11.2017, precum şi avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Reghin;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale – cu modificările și completările ulterioare;
 În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. alin. (6) lit. a) pct. 5 și 6 și alin. (7) lit.a) coroborat cu art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:


Art.1.  (1) Se aprobă cooperarea dintre Municipiul Reghin și Asociația ”Sportul pentru Sănătate Mureșan” în vederea organizării și desfășurării evenimentului sportiv ”Cupa 1 Decembrie” ediția a X-a, care va avea loc în data de 8 decembrie 2017, în municipiul Reghin, în condițiile prevăzute în Convenția de Cooperare – anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
       (2)  Se aprobă cuprinderea și alocarea din bugetul local al Municipiului Reghin, a sumei de 3000 lei necesară susținerii evenimentului menționat la alin.1


Art.2. Se împuternicește d-na Maria Precup - Primarul Municipiului Reghin, cu semnarea actului prevăzut la art.1.


Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Buget Contabilitate și Compartimentul Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin, precum și Asociația ”Sportul pentru Sănătate Mureșan”.


Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului Județul Mureş, Primarul Municipiului Reghin, Serviciul Buget Contabilitate, Compartimentul Juridic, Asociația ”Sportul pentru Sănătate Mureșan”, afișare.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
CONSILIER,
KELEMEN SZABOLCS

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA

Descarca:  Anexă la HCL Reghin nr.211/23.11.2017