Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

HOTĂRÂREA NR.207

23-11-17 08:07

Din 23.11.2017 privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Reghin şi Asociația Culturală TITANZENE Reghin în vederea organizării şi desfăşurării evenimentului „Concert de Crăciun 2017” care va avea loc în data de 13 decembrie 2017 la Casa de Cultură a Tineretului “George Enescu” din Reghin

Consiliul Local al Municipiului Reghin, jud. Mureș;
Văzând adresa Asociației Culturale TITANZENE Reghin înregistrată la Primăria Municipiului Reghin sub nr. 58560/20.11.2017, prin care se solicită sprijinul financiar al Municipiului Reghin în alocarea sumei de 10.000 lei în vederea cofinanţării şi susţinerii evenimentului „Concert de Crăciun 2017”;
Analizând Raportul de specialitate comun al Compartimentului Juridic și al Serviciului Buget Contabilitate nr. 58620/21.11.2017, precum și Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
Ținând cont de prevederile art. 9 din Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Reghin pentru activități nonprofit de interes local aprobat prin HCL Reghin nr. 31/2014;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale - actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 5 și 6 și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală – republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:


Art.1. (1) Se aprobă cooperarea dintre Municipiul Reghin şi Asociația Culturală TITANZENE Reghin în vederea organizării şi desfăşurării evenimentului „Concert de Crăciun 2017”, care va avea loc în data de 13 decembrie 2017, la Casa de Cultură a Tineretului ”George Enescu” Reghin, în condițiile prevăzute în Convenţia de Cooperare - anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

       (2) Se aprobă cuprinderea și alocarea din bugetul local al Municipiului Reghin a sumei de 10.000 lei necesară în vederea bunei desfășurări a evenimentului menționat la alin. (1).


Art.2. Se împuterniceşte d-na Maria Precup, Primarul Municipiului Reghin, cu  semnarea actului prevăzut la art. 1.


Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Serviciul Buget-Contabilitate, Compartimentul Juridic și Compartimentul Învățământ, Cultură, Sport din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.


Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituția Prefectului - Județul Mureș, Primarul municipiului Reghin, Asociația Culturală TITANZENE Reghin, Serviciul Buget-Contabilitate, Compartimentul Învățământ, Cultură, Sport, Compartimentul Juridic, afișare.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
CONSILIER,
KELEMEN SZABOLCS

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA

Anexa la HCL Reghin nr.207/23.11.2017